REKISTERISELOSTE [HENKILÖTIETOLAKI (523/1999) 10 §]


 1. Rekisterinpitäjä
 Asianajotoimisto Tuutti Oy
 y-tunnus 0832114-0
 Lapintie 6B 33100 Tampere
 toimisto@jaakkotuutti.fi
 puh 0400-623019

  2. Rekisterin nimi
  Asianajotoimisto Tuutti Oy:n asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
 Toimeksiantojen hoidon järjestäminen, suunnittelu ja toteutus sekä toimenpiteiden
 kohdistaminen kuhunkin toimeksiantoon Asianajotoimisto Tuutti Oy:n asianajotoiminnassa.
 Mahdollisten esteellisyyksien selvittäminen toimeksiantoa vastaanotettaessa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja   edellyttämissä rajoissa.

 4. Asiakasrekisterin tietosisältö
 Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
 Asianajotoimiston nykyiset ja entiset asiakkaat.
 Asiakkaan nimi ja yhteystiedot.
 Tarvittaessa henkilötunnus taikka syntymäaika.
  Yhteisöasiakkaan yhteyshenkilö.
 Suoritetut toimenpiteet.
 Laskutustiedot.
 Toimeksiannon asiasisältö oikeudellisen luokituksen mukaisesti.
 Asiakkaiden vastapuolet.
 Kaikki rekisterin sisältämät tiedot ovat olennaisia asianajotoiminnassa ja toimeksiannon hoitamisessa. Asiakkaista ei kerätä mitään   sellaista tietoa, jolla ei ole suoraa yhteyttä asianajotoiminnan harjoittamiseen taikka toimeksiantonsa hoitamiseen.

 5. Asiakasrekisteritietojen luovuttaminen
 Asiakasrekisteritietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä satunnaisesti
 kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten, ellei laki sitä edellytetä.

 6. Asiakastietojen suojaamisen yleiset periaatteet
 Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Niitä ei luovuteta sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä. 
 Asiakastietoja voivat ainoastaan käyttää toimeksiannon toteutukseen osallistuvat. 
 Rekisteripitäjän johtohenkilöt päättävät organisatorisista ratkaisuista ja antavat käyttöoikeudet työntekijöille asiakasrekisteritietoihin siinä   laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellytettävät.
 Asiakasrekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.
 Tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
 Asiakaskansiot ovat rekisterin mukaisessa järjestyksessä henkilökunnan jatkuvan silmälläpidon alaisina ja muuna kun työaikana   asianmukaisesti lukituissa ja elektronisesti valvotuissa hälytysjärjestelmällä varustetuissa tiloissa.

 7. Tietojen säilyttäminen
 Asiakasrekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisterin käyttötarkoitus, asiakkaan palveluiden tuottaminen ja Suomen   asianajajaliiton säännöt edellyttävät. Kirjanpidollisten velvollisuuksien täyttämiseksi asiakasrekisterin tietoja säilytetään vähintään 10   vuotta.

  8. Tietojen oikaisu
  Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja päivitetään asiakkaan pyynnöstä aina viipymättä tai kun tiedoissa muuten havaitaan virheitä.